Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten c.q. diensten van ‘Reading in je mail’.

 Met het aangaan van een dienst vanuit ‘Reading in je mail’ gaat je akkoord met onderstaande voorwaarden.


1. De actuele kosten voor een reading staan vermeld op www.readinginjemail.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.


2. Betaling dien je vooraf aan elke reading te voldoen via een overschrijving.


3. De diensten die ik aanbied zijn bedoeld voor zelfrealisatie. Ik zal je op een integere wijze en naar beste inzicht en vermogen inspireren om tot inzichten en/of bewustwording te komen.

Als ik het idee heb dat ik je niet verder kan helpen, zal ik je aanraden iemand anders te raadplegen. In het geval van medische kwesties zal ik je altijd doorverwijzen naar een arts of psycholoog.


4. De reading geeft geen garantie voor verbetering. Je neemt deel aan het lezen van een reading op basis van vrije wil .

Je kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies of de begeleiding vanuit de reading.

Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door het lezen van een reading vanuit ‘Reading in je mail’, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld mijnerzijds.

Het Nederlands recht is dan van toepassing.


5. De aansprakelijkheid van ‘Reading in je mail’, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de reading.


6. Gezien het op internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Reading in je mail is niet aansprakelijk voor beveiliging of kwade opzet of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.


7. Reading in je mail streeft ernaar om de afgesproken leveringstermijn van de reading niet te overschrijden. Als overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan je worden medegedeeld.


8. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met wettelijke verplichting.